Αντικείμενο & Σκοπός

 

   Το Τμήμα Στρατιωτικών Επιστημών της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων και η μονοτμηματική Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (Μ.Π.Δ.) του Πολυτεχνείου Κρήτης επανιδρύουν από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 Διιδρυματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) στην «Επιχειρησιακή Έρευνα και Λήψη Αποφάσεων – Master in Operational Research and Decision Making» και στα «Ευφυή Συστήματα – Master Science in Intelligent Systems Engineering», ως ακολούθως:
Η επιτυχής παρακολούθηση ενός εκάστου εκ των παρόντων Δ.Π.Μ.Σ. οδηγεί στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Μ.Δ.Ε.) με βάση τις παρακάτω αρχές:
    1. Την παροχή γνώσεων υψηλού επιπέδου στα γνωστικά πεδία του Δ.Π.Μ.Σ..
    2. Τη συνεχή προσαρμογή του Δ.Π.Μ.Σ. και των μεθόδων διδασκαλίας του στις εξελίξεις της επιστήμης και της τεχνολογίας.
    3. Τη δυνατότητα των μεταπτυχιακών φοιτητών να αποκτούν διεπιστημονικό υπόβαθρο που να τους επιτρέπει ευελιξία και γρήγορη προσαρμογή στις μεταβαλλόμενες συνθήκες του περιβάλλοντος εργασίας τους.
    4. Την αξιοκρατία και την ομαδική συνεργασία.
    5. Τη μεγαλύτερη δυνατή εξοικείωση των φοιτητών με τη σύγχρονη ερευνητική μεθοδολογία και τις νέες τεχνολογίες.
    6. Την αξιολόγηση του Δ.Π.Μ.Σ., των διδασκόντων και των διδασκομένων.
    7. Τη συστηματική συνεργασία διδασκόντων και μεταπτυχιακών φοιτητών.
    8. Τη διασύνδεση της εκπαιδευτικής διαδικασίας με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας, γενικότερα.
    9. Τη διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης επιστημονικής έρευνας και η απόκτηση των απαιτούμενων δεξιοτήτων με στόχο τη συμβολή των αποφοίτων του στην τεχνολογική και οικονομική ανάπτυξης της χώρας.
    10. Την ανάπτυξη της ερευνητικής συνεργασίας μεταξύ των δύο Τμημάτων και την ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας με την αντίστοιχη διεθνή επιστημονική κοινότητα και τη μεγαλύτερη δυνατή δραστηριοποίηση μέσα στο πλαίσιο των ευκαιριών εκπαίδευσης που προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
    11. η προετοιμασία των αποφοίτων για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου.
    1. Ο σκοπός ενός εκάστου εκ των παρόντων Δ.Π.Μ.Σ. είναι η παροχή δυνατότητας επίλυσης πολλών και συγκεκριμένων προτύπων επιχειρησιακών προβλημάτων, καθώς και η πρακτική εξάσκηση σε σχετικό λογισμικό για την αντιμετώπιση πολύπλοκων πραγματικών προβλημάτων. Το Δ.Π.Μ.Σ. απευθύνεται, συγκεκριμένα, σε όσους επιδιώκουν πληρέστερη ανάλυση και ευρύτερη κατανόηση βασικών αρχών και μεθόδων της Επιχειρησιακής Έρευνας και της Λήψης Αποφάσεων και των «Ευφυών Συστημάτων –Intelligent Systems Engineering», που εφαρμόζονται σε θέματα βιομηχανικού και στρατιωτικού ενδιαφέροντος και οδηγούν στη βέλτιστη λήψη αποφάσεων. Σκοπός των εν λόγω Δ.Π.Μ.Σ. είναι, ειδικότερα, η μετεκπαίδευση Αξιωματικών και ιδιωτών και η ειδίκευσή τους σε γνωστικά αντικείμενα των συνεργαζόμενων Τμημάτων, καθώς, επίσης, η δημιουργία επιστημόνων − ερευνητών, οι οποίοι θα συνεισφέρουν στην προώθηση της επιστήμης, της έρευνας και των εφαρμογών της.
    2. Το Τμήμα Στρατιωτικών Επιστημών της ΣΣΕ παρέχει γενικές και εξειδικευμένες γνώσεις σε ποικίλα επιστημονικά αντικείμενα τα οποία αφενός υποστηρίζουν το πεδίο της στρατιωτικής εκπαίδευσης και αφετέρου ενισχύουν τη διοικητικο-τεχνική προσαρμογή αξιωματικών στις ανάγκες του Ελληνικού Στρατού. Ο αξιωματικός ενημερώνεται για τα σύγχρονα επιχειρησιακά θέματα, με σκοπό τον επιστημονικό προσδιορισμό των καλύτερων επιλογών κάτω από ποικιλόμορφους περιορισμούς και διαφορετικά κριτήρια. Προς αυτή την κατεύθυνση, η μεν Επιχειρησιακή Έρευνα και η Λήψη Αποφάσεων αναπτύσσονται αμφότερες και χρησιμοποιούνται, διαδραματίζοντας σημαντικό ρόλο τόσο στη βέλτιστη λήψη αποφάσεων υπό βεβαιότητα και κίνδυνο, τα δε Ευφυή Συστήματα ερευνώνται και εφαρμόζονται στην οργάνωση και λειτουργία του σε πολύπλοκα, αβέβαια και επικίνδυνα περιβάλλοντα.
    3. Το Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του ΠΚ είναι το πρώτο που ιδρύθηκε στη χώρα μας στην ειδικότητά του. Κύρια αποστολή του είναι να μορφώνει μηχανικούς επιστήμονες με σύγχρονη διοικητικο-τεχνική μόρφωση προσαρμοσμένη στις ανάγκες της Ελληνικής κοινωνίας. Ο μηχανικός Παραγωγής και Διοίκησης βλέπει σφαιρικά τον κύκλο ζωής των προϊόντων και υπηρεσιών, σχεδιάζει το βέλτιστο τρόπο οργάνωσης και διοίκησης, αναπτύσσοντας και αξιοποιώντας προηγμένες μεθόδους και τεχνικές Επιχειρησιακής Έρευνας, Λήψης Αποφάσεων, Ευφυών Συστημάτων (Ρομποτικής) και συναφών Μεθόδων για την αντιμετώπιση πολύπλοκων και πολυδιάστατων προβλημάτων.
    4. Έχοντας διαπιστώσει κοινούς επιστημονικούς τόπους και κοινά ενδιαφέροντα, τα δύο Τμήματα συνεργάζονται για την οργάνωση και λειτουργία του Δ.Π.Μ.Σ. με θέματα την «Επιχειρησιακή Έρευνα και Λήψη Αποφάσεων» και τα «Ευφυή Συστήματα». Ειδικότερα, τα Δ.Π.Μ.Σ. απευθύνεται σε νέους επιστήμονες και ερευνητές καθώς και σε στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών με στόχους:
    1. Τη δημιουργία επιστημόνων – ερευνητών οι οποίοι θα συνεισφέρουν στην προώθηση της έρευνας, της επιστήμης και των εφαρμογών της στα αντικείμενα που αυτό θεραπεύει.
    2. Την παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης σε στελέχη, αποφοίτους όλων των Ελληνικών Στρατιωτικών Σχολών και Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.) και των αποφοίτων Α.Ε.Ι., τόσο των ενόπλων δυνάμεων όσο και του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στα αντικείμενα της Επιχειρησιακής Έρευνας και της Λήψης Αποφάσεων.
    3. Την πληρέστερη ανάλυση, ευρύτερη κατανόηση και εμβάθυνση στις βασικές αρχές, τις σύγχρονες μεθόδους Επιχειρησιακής Έρευνας και Λήψης Αποφάσεων καθώς και τις σύγχρονες μεθόδους σχεδίασης και ανάπτυξης Ευφυών Συστημάτων σε θέματα βιομηχανικού, επιχειρησιακού και στρατιωτικού ενδιαφέροντος που οδηγούν στη βέλτιστη λήψη αποφάσεων και τη βέλτιστη αντιμετώπιση πραγματικών προβλημάτων και καταστάσεων.
.