Είναι υποχρεωτική η παρακολούθηση;

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές των Δ.Π.Μ.Σ. είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθούν ανελλιπώς τις παραδόσεις, τα εργαστήρια και τις άλλες δραστηριότητες που προβλέπονται για κάθε μάθημα, λαμβανομένου υπόψη και του επιλεγέντος τρόπου διδασκαλίας του συγκεκριμένου μαθήματος, καθώς και να σέβονται και να τηρούν τις αποφάσεις των οργάνων του αντίστοιχου Δ.Π.Μ.Σ., καθώς και την ακαδημαϊκή δεοντολογία.
Όσοι μεταπτυχιακοί φοιτητές πιστοποιούν αντικειμενική αδυναμία παρουσίας αυτών στις παραδόσεις, τα εργαστήρια και τις άλλες δραστηριότητες που προβλέπονται για κάθε μάθημα, λόγω μονίμων επαγγελματικών υποχρεώσεων, το αντίστοιχο Δ.Π.Μ.Σ. θα έχει τη δυνατότητα υποστήριξης της ολικής, μερικής ή μεικτής διδασκαλίας των μαθημάτων αυτών των φοιτητών (εξ αποστάσεως και με τηλε-εκπαίδευση - e-learning), σύμφωνα με προϋποθέσεις και κανόνες που θα θεσπίσει η οικεία Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε.) κατά την έναρξη των μαθημάτων του Α' εξαμήνου.